RMK 1921 Brunssum

Mannenkoor RMK 1921

….. een koor om van te genieten …..

Privacy policy

RMK 1921 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
RMK 1921 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming.

Dit brengt mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze gegevens nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als RMK 1921 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die u vindt op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden.

Persoonsgegevens van leden worden door RMK 1921 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding van het lidmaatschap bij RMK 1921.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RMK 1921 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • voornaam van de eventuele partner.

Uw persoonsgegevens worden door RMK 1921 opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsors, donateurs en vrienden van het RMK 1921.

Persoonsgegevens van sponsors, donateurs en vrienden van het RMK 1921 worden door RMK 1921 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmelding als sponsor, donateur c.q vriend van RMK.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RMK 1921 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • aanhef;
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door RMK 1921 opgeslagen ten behoeve van bovenstaande verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van steun aan het RMK 1921 en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto-/filmmateriaal.

Tijdens optredens van ons koor kan het zijn dat er foto’s en/of films worden gemaakt. Een selectie hiervan kan op onze website worden geplaatst. Ook kan het zijn dat er beelden op onze facebook-pagina verschijnen.
Mocht u op een geplaatste foto of film voorkomen en u heeft daar bezwaar tegen dan kunt u dit kenbaar maken bij de mensen van ons bestuur.
De websitebeheerder zal het betreffende materiaal zo spoedig mogelijk van de site verwijderen.

Verstrekking aan derden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming geeft.

Buiten de EU.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke zijn gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn.

RMK 1921 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bij voorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens RMK 1921 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • wij gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;
 • wij anonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding voor is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van u persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Klachten.

Als RMK 1921 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met ons:

RMK 1921

E-mail: info@rmk1921.nl

Disclaimer.

RMK 1921 is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de Website is daarvoor afdoende.